CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Předpisy internetového obchodu ultramodula.pl

Předpisy internetového obchodu ultramodulpl

Internetový obchod působící na adrese https://ultramodula.pl/sklep/ působí v oblasti prodeje kontejnery moduly a související příslušenství.

§ 1

Majitelem obchodu je:
Ultramoto Sp. z o. o
DIČ: 9462661597
Kód: 364959568
Sídlo:

Svatý. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,
Následující Pravidla definují pravidla pro používání webových stránek na adrese https://ultramodula.pl/sklep/ , podmínky prodeje zboží nabízeného prodávajícím a rozsah související odpovědnosti. Uživatel je povinen si před odesláním objednávky přečíst Pravidla. Používání webových stránek se rovná přijetí Pravidel a probíhá pouze v rozsahu a za podmínek v nich stanovených.

§ 2

Kontakt s Obchodem je možný prostřednictvím e-mailové adresy: biuro@ultramodula.pl nebo kontaktní formulář na webu Obchodu v záložce Kontakt.

§ 3

Všechny produkty nabízené v obchodě jsou bez fyzických a právních vad a byly legálně umístěny na polský trh. Všechny mají také záruku výrobce.

§ 4

Předmětem služeb je kupní a prodejní smlouva. PRODEJNÍ SMLOUVA

§ 5

Obchodní informace umístěné na stránkách Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale jsou výzvou k podávání nabídek a poptávek.

§ 6

Všechny ceny produktů na webových stránkách jsou uváděny jako netto ceny bez DPH.
Před zakoupením produktu kontaktujte zákaznický servis pro kalkulaci ceny celého objektu (produktu).
Pro strany transakce je závazná cena brutto s DPH, která se objeví u produktu v okamžiku přijetí nabídky k poptávce.

§ 7

Technickou podmínkou potřebnou k využívání služeb je přístup Zákazníka k počítači, webovému prohlížeči a přístup k internetu.

§ 8

Faktury s DPH vystavuje výrobce na veškeré zboží prodávané v Obchodě.

§ 9

Podmínkou uzavření smlouvy je odeslání nabídky dražitele ke koupi zboží prostřednictvím formuláře na webových stránkách obchodu, e-mailu nebo telefonu a její přijetí internetovým obchodem.

§ 10

Zákazník je povinen uhradit cenu objednaného zboží formou platby předem na bankovní účet uvedený obchodem.

§ 11

Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Náklady na doručení a termín vyřízení objednávky jsou stanoveny individuálně. V případě, že by doba zpracování objednávky přesáhla dohodnuté termíny, Obchod bude kontaktovat kupujícího za účelem potvrzení objednávky a domluvy na navrhovaném termínu.

§ 12

Náklady na dopravu zakoupeného zboží, jeho vydání a vyzvednutí nese Zákazník.

§ 13

Zakoupené zboží je možné vyzvednout přímo zákazníkem vlastní dopravou od výrobce po předchozí domluvě s prodejnou.

§ 14

Obchod si vyhrazuje, že nabídku nákupu nemusí bez udání důvodů přijmout.

§ 15

Obchod nenese odpovědnost za neoprávněné odmítnutí převzetí zboží.

§ 16

Zákazník může zakoupené zboží vrátit do 14 dnů od data převzetí. Zboží vyrobené na individuální objednávku zákazníka nepodléhá vrácení.

§ 17

Náklady na vrácení zboží nese zákazník a jsou nevratné.

§ 18

Vrácení zboží provede Zákazník po dohodě s Obchodem na adresu výrobce zboží.

§ 19

Reklamace přijímáme na následující e-mailové adrese: biuro@ultramodula.pl

§ 20

V případě obdržení vadného výrobku nebo nedodržení specifikace objednávky. výrobce zboží může po dohodě se zákazníkem odstranit vady objednaného zboží, které jsou základem reklamace.

§ 21

Reklamace bude posouzena do 14 dnů ode dne převzetí zásilky s reklamovaným zbožím výrobcem.

§ 22

Náklady spojené s vrácením inzerovaného zboží nese zákazník. Po kladném posouzení reklamace jsou vráceny výrobcem zboží.

§ 23

V případě neoprávněné reklamace nebo poškození zboží vinou Zákazníka hradí veškeré náklady na reklamaci Zákazník, včetně nákladů na dopravu.

§ 24

Prodejna nepřijímá žádné zásilky zaslané na dobírku.

§ 25

Fotografie na stránkách Obchodu popisující zboží jsou ilustrační. Zadáním objednávky pomocí mechanismů dostupných na webových stránkách Obchodu podává Zákazník nabídku ke koupi konkrétního produktu za podmínek uvedených v popisu produktu. Zákazník si vždy přímo od výrobce objedná nové produkty, které jsou vyrobeny speciálně pro zákazníka na jeho přání.

§ 26

Obchod si vyhrazuje právo měnit ceny nabízeného zboží, zavádět nové zboží do nabídky internetového obchodu, provádět a rušit akční akce na webových stránkách Obchodu nebo zavádět jejich změny.

§ 27

V rámci své podnikatelské činnosti je obchod oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků v souladu s platnou právní úpravou, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a v souladu se „Zásadami ochrany osobních údajů“

§ 28

Provádění nákupů v Obchodě vyžaduje, aby Zákazník poskytl kontaktní údaje, včetně: telefonního čísla nebo e-mailové adresy (e-mailové adresy). Shromážděné osobní údaje slouží pouze pro účely realizace objednávek, výroby a dodání zboží, účetních výkazů a informací o akcích a nových produktech v nabídce Obchodu.

§ 29

Kontaktní údaje na výrobce objednaného zboží může obchod poskytnout pouze za tím účelem, aby výrobce přímo se zákazníkem odsouhlasil technické podmínky objednaného zboží a další prvky související s jeho výrobou, jakož i dopravu a vyřizování případných reklamací.

§ 30

Osobní údaje zákazníků jsou zasílány a uchovávány s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními, která splňují požadavky stanovené zákonem.

§ 31

Zákazníci, jejichž osobní údaje Obchod zpracovává, mají práva podle zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k vlastním údajům za účelem ověření, úpravy nebo výmazu.

§ 32

Pravidla definují pravidla nakupování v Obchodě. Odesláním objednávky souhlasíte se všemi ustanoveními a informacemi obsaženými v pravidlech.

§ 33

Ve věcech neupravených těmito předpisy se použijí ustanovení občanského zákoníku a jiných zákonů.

Slovník pojmů

prodejce - společnost pod názvem "Ultramoto" společnost s ručením omezeným (sp. z oo), se sídlem Zamość (22-400 Zamość), ul. Kilińskiego 86, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Lublinu-východ v Lublinu se sídlem ve Świdniku, VI obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, číslo KRS: 0000628577

Kupující - fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu;

Prodávaný předmět -kontejner a doplňkové vybavení kontejner nebo služby, pokud vyplývají z kupní smlouvy;

Prodejní smlouva - smlouvu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku - občanského zákoníku (§ 535 a násl. občanského zákoníku) uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím;

Večírky - společné označení ve VOP a Kupní smlouvě prodávajícího a kupujícího.

 

záruka

Prodávající poskytuje na Kontejner záruku v délce 12 měsíců ode dne podpisu konečného přejímacího protokolu. V průběhu záruční doby budou vady vzniklé vadným zpracováním nebo použitím vadných materiálů odstraněny výrobcem na jeho náklady. Všechna záruční práva budou zachována.

Záruka se nevztahuje na závady, závady a poškození vzniklé nesprávným použitím, úpravami nebo konstrukčními změnami. Zákazník ztrácí práva ze záruky, neoznámí-li výrobci zjištěnou závadu do 7 dnů ode dne jejího zjištění, potvrzenou doporučeně poštou. Záruka se rovněž nevztahuje na spotřební materiál jako osvětlení, filtrační vložky atd.

Nahlášené vady a závady začne výrobce odstraňovat v záruční době do 7 pracovních dnů ode dne jejich oznámení odběratelem.

Výrobce se zavazuje odstranit nahlášené vady a závady do 21 dnů ode dne, kdy výrobce zahájí jejich odstraňování.

Zákazník ztrácí nárok na záruku v případě nedodržení pravidel a doporučení obsažených v Návodu k obsluze a údržbě kontejneru

Ultramoto Sp. z o. o. není výrobcem kontejnerového zařízení. Vybavení kontejneru je zaručeno v souladu s kartou výrobce připojenou k zařízení kontejneru.

 

Záruka na vady Předmětu prodeje

Záruka na fyzické vady Předmětu prodeje je vyloučena, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Kupující se vzdává jakýchkoli nároků vůči prodávajícímu ze záruky na fyzické vady a ze všech nároků dle obecných zásad občanského zákoníku a vzdává se práva na náhradu škody, odstoupení od smlouvy, snížení ceny, výměnu a odstranění vady zboží. Předmět prodeje a doplňkové služby vzniklé na základě těchto smluv.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost vyplývající ze založení, dopravy nebo připojení jakýchkoli zařízení, systémů nebo inženýrských sítí. Kupující je povinen získat všechna potřebná schválení a povolení a prověřit možnost založení a připojení Předmětu prodeje a tyto služby provádí na náklady a riziko Kupujícího.

V případě vyloučení nebo omezení ustanovení odst. 5.1. OWUS:

Prodávající se zprostí odpovědnosti ze záruky, pokud Kupující v den uzavření Kupní smlouvy o vadě Předmětu prodeje věděl;

Prodávající neodpovídá za záruku, která vznikla po přechodu nebezpečí na kupujícího;

V případě zjištění fyzické vady, která určuje záruku prodávajícího, je kupující povinen tuto vadu neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění, a prodávající je povinen osobu delegovat do 30 dnů ode dne doručení oznámení oprávněna zjistit existenci vady a důvody jejího vzniku, která při této příležitosti učiní příslušný záznam. Potvrdí-li Prodávající existenci vady Předmětu prodeje, je Kupující oprávněn vyzvat Prodávajícího k odstranění zjištěné vady a Prodávající je povinen zahájit práce související s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do do 30 dnů ode dne, kdy Prodávající potvrdí existenci vady, a dokončit opravu Předmětu prodeje v přiměřené lhůtě opravy;

Oprava vadného Předmětu prodeje probíhá dle uvážení Prodávajícího;

Jsou-li Předmětem prodeje různé věci a pouze některé fyzické vady jsou zatíženy fyzickou vadou, je jakékoli právo kupujícího vyplývající z práva na záruku, včetně odstoupení od kupní smlouvy, omezeno pouze na Předmět prodeje.

 

Poškození třetích osob způsobené používáním Předmět prodeje

Odpovědnost Prodávajícího vůči třetím osobám za nesprávné a/nebo nezákonné použití, včetně nesprávného použití Předmětu prodeje Kupujícím, je vyloučena. Kupující tímto zbavuje Prodávajícího odpovědnosti vůči třetím osobám za nesprávné a/nebo nezákonné použití, včetně nesprávného použití Předmětu prodeje. V případě, že třetí osoba uplatní vůči prodávajícímu nároky z nesprávného a/nebo protiprávního užívání, včetně nesprávného užívání Předmětu prodeje, prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu vyhovět oprávněné nároky třetí osoby na vlastní náklady a nebezpečí, jakož i uhradit prodávajícímu nezbytné a přiměřené náklady vzniklé v souvislosti s výše uvedenými nároky, a na žádost prodávajícího i na vlastní náklady výdaji, učinit prohlášení s obsahem a formou určenou prodávajícím s cílem opravit dobré jméno prodávajícího, které mohlo být v důsledku takových reklamací poškozeno. V případě, že zproštění odpovědnosti nebude možné podle kogentních ustanovení zákona, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu veškeré částky, které bude prodávající povinen vynaložit v souvislosti s nároky třetích osob. Kupující se dále zavazuje uhradit prodávajícímu náklady na právní, daňovou a jinou asistenci nezbytnou v daném případě a na své náklady učinit prohlášení s obsahem a formou určenou prodávajícím směřující k opravě vady prodávajícího. dobré jméno, které mohlo být poškozeno v důsledku reklamací třetích stran. Kupující se v takovém případě rovněž zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerá vysvětlení a součinnost při vysvětlování oprávněnosti reklamace a - na žádost prodávajícího nebo na výzvu soudu - se zúčastnit soudního řízení o reklamaci. Výše uvedená ustanovení jsou pro kupujícího závazná i po odstoupení od smlouvy - bez časového omezení.

 

Platební metody

Vyúčtování za objednané objekty je stanoveno individuálně. Nejčastěji se jedná o zálohovou platbu v pevné výši na základě proforma faktury. Ke konečnému vyúčtování platby dochází před předáním předmětu nebo při jeho převzetí na základě protokolu.

Naše obchodní oddělení zodpoví veškeré dotazy týkající se vyúčtování - kontaktujte nás.
Koordinátorka: Ivana Durgarian email: biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181

 

Přijímáme platby: 

Tradiční převod.

Ultramoto Sp. z o. o
Svatý. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,

Družstevní banka v Izbici

Účet PLN 60 9610 0002 2015 0032 1570 0001

Bezpečné online platby. 

Pravidla obchodu | Ultramodula

Dostawa

Všechny objednané předměty dodáváme prostřednictvím přepravních burz v Polsku a Evropské unii. Pro stanovení ceny dopravy nás prosím kontaktujte - zpracujeme individuální nabídku.

Případné dotazy ohledně nákladů na dopravu zodpoví naše obchodní oddělení - kontaktujte nás.
Koordinátorka: Ivana Durgarian email: biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181