CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Akce pro obnovu a recyklaci starých kontejnerů

29. července 2023 | Blog

Akce pro obnovu a recyklaci starých kontejnerů

Akce zaměřené na obnovu a recyklaci starých kontejnery

Zpráva EMTER'2021 vypracovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost uvádí, že až 77 % evropského zahraničního obchodu a 35 % veškerého obchodu mezi členskými státy EU se přepravuje po moři. Námořní doprava je proto klíčovým prvkem moderního dodavatelského řetězce. Je třeba poznamenat, že ve světě se asi 90 % zboží přepravuje po moři, z toho více než 2/3 jsou nákladní kontejner.

Kontejnery používají se k přepravě široké škály produktů, od potravin po elektroniku, a dokonce i k přepravě automobilů a jiných vozidel. S rostoucí poptávkou přibývá využívaných objektů, které se stávají vážným problémem pro životní prostředí. Hromadění odpadu z kontejnerů má negativní dopad na okolní přírodu. Protože jsou vyrobeny z oceli, jejich uložení na skládkách může časem vést ke kontaminaci půdy a následně povrchové vody. Proto je nutné přijmout opatření k obnově a recyklaci starých kontejnery.

 

Recyklace vs Recyklace - Jaký je rozdíl?

Ochrana životního prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým dnešní společnost čelí. V rámci úsilí o snížení vlivu člověka na životní prostředí jsou dva klíčové procesy recyklace a materiálové využití. Ačkoli se často používají zaměnitelně, mají různé významy a účely.

Recyklování

Proces recyklace spočívá ve zpracování již použitých výrobků nebo materiálů tak, aby se mohly stát surovinou pro výrobu nových předmětů. Jedná se o cyklický proces, při kterém se materiály jako plast, sklo, papír a kov shromažďují, třídí, čistí a poté recyklují a používají k výrobě nových produktů namísto použití původních surovin. Recyklace dává odpadu druhý život, snižuje potřebu omezených přírodních zdrojů a snižuje množství odpadu putujícího na skládky.

Hlavní výhody recyklace jsou:

  • úspora surovin,
  • úspora energie (zpracování recyklovaných materiálů vyžaduje mnohem méně energie než výroba z původních surovin),
  • snížení odpadu,
  • ochrana přírodních zdrojů.

zotavení

Tato činnost je také často označována jako sekundární zotavení. Jde o proces sběru a zpracování materiálů z odpadu, které nejsou vhodné pro tradiční recyklaci. Při zhodnocování, jak název napovídá, se zaměřujeme na získávání cenných surovin z odpadu, které mohou být užitečné nebo podrobeny dalšímu zpracování. Příkladem je získávání kovů z elektroniky (např. mědi).

Hlavní výhody zotavení jsou:

  • optimalizace zdrojů: získávání surovin umožňuje využití materiálů, které by jinak byly plýtvány;
  • minimalizace množství odpadů jejich efektivním využíváním (oběhové hospodářství);
  • snížení emisí skleníkových plynů, např. výrobou bioplynu z organického odpadu.

 

Jaké jsou nejoblíbenější činnosti pro obnovu a recyklaci starých kontejnerů?

Staré kontejnerové předměty, nejen ty obyčejné přepravní kontejneryale i sklady, moduly kancelář, bytové či jiné, po určení k likvidaci představují skutečně velkorozměrový odpad. Stojí za to podniknout kroky, které zajistí, že jej lze znovu použít nebo recyklovat. Existuje opravdu mnoho způsobů, jak obnovit a recyklovat staré kontejnery, které můžete použít.

Rekuperace – druhý život kontejnerů

Sekundární využití, tedy výše popsaný proces shromažďování, třídění a zpracování odpadů k opětovnému použití, se stalo klíčovým nástrojem v boji proti problému odpadů, včetně starých kontejnery. Tyto předměty mají velký potenciál pro opětovné použití – stačí jen trochu snahy zestárnout kontejner dostal druhý život. Díky svému univerzálnímu, modulárnímu designu, původnímu účelu objektů kontejner lze snadno změnit. Například kancelářský kontejner, kterou firma nepotřebuje, protože se přestěhovala na jiné místo, lze přeměnit na obchod nebo kavárnu. Nepoužitý skladovací kontejner se může proměnit v restauraci rychlého občerstvení nebo sloužit pro studio umělecký.

Recyklace aneb co se dá recyklovat?

Recyklace kontejnerů spočívá v jejich rozdělení na komponenty, jako je kov, plast, dřevo, které byly použity při výrobě zařízení, a jejich následném zpracování na nové materiály. Je to nejen způsob, jak získat nové materiály a produkty, ale také účinný nástroj při snižování množství odpadu a omezování negativního dopadu na životní prostředí. Tento proces zahrnuje několik kroků.

  1. Montáž nádob na přísady.

Prvním krokem je správné rozložení kontejner na primární faktory, tedy prvky, které lze recyklovat. Kontejnery jsou vyrobeny z různých materiálů, jako je ocel (celá konstrukce, stěny a střecha), dřevo (např. fasáda), plasty (vnitřní úprava). V této fázi musí být složky od sebe odděleny, aby bylo možné každou z nich zpracovat.

  1. Zpracování materiálu.

Po rozdělení nádoby na jednotlivé materiály začíná proces zpracování. Každý materiál prochází specializovanými recyklačními procesy, aby se obnovila jeho hodnota a umožnilo se jeho opětovné použití. Například ocel může být zpracována na ocelový plech, který bude použit jako surovina pro výrobu nových kontejnerů nebo jiných ocelových výrobků. Plast lze roztavit a použít k výrobě nových obalů nebo jiných plastových předmětů. Dřevo lze po zpracování využít při výrobě nábytku nebo jako biomasu.

  1. Reálné využití zpracovaných surovin.

Jedním z klíčových aspektů recyklace kontejnerů je opětovné použití regenerovaných materiálů v dalším výrobním procesu, ne nutně ve výrobě kontejnerů. Díky tomu se zamezí nutnosti získávat nové suroviny z přírody, což vede k nižší zátěži životního prostředí. Použití regenerovaných materiálů také umožňuje snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů, což je velmi důležité v boji proti klimatickým změnám.

 

Lepší předcházet než léčit

Tváří v tvář rostoucím výzvám světového objemu odpadu chápou výrobci kontejnerů svou roli ve snaze o udržitelnější nakládání s odpady. Svým zákazníkům poskytují mnoho účinných způsobů, jak zabránit vzniku odpadků ze starých kontejnerů.

Pronájem místo nákupu

Místo nákupu zvažte pronájem kontejnerů, abyste předešli vzniku odpadu. Pro mnoho podniků, které potřebují kontejnery pro pravidelné skladování zboží nebo provozují sezónní provozy, je pronájem atraktivní alternativou. Pronájem umožňuje flexibilně přizpůsobit množství prostoru aktuálním potřebám, aniž byste museli investovat do pevného počtu kontejnerových modulů. Po skončení doby pronájmu je lze vrátit výrobci, který je zapne k dalšímu použití.

Výhodný leasing

Zavedení leasingových programů na kontejnery umožňuje jejich vrácení po určité době používání. Pak výrobce dokáže posoudit stav objektu, a pokud je v dobrém stavu, může jej uvést zpět do oběhu. Díky leasingovým programům zůstávají kontejnery majetkem výrobce nebo leasingové společnosti, což dává větší kontrolu nad životním cyklem produktů. Tento přístup navíc vede k průběžnému sledování stavu kontejnerů, což může přispět k lepšímu plánování jejich dlouhodobého používání.

Aktuální opravy

Oprava a modernizace poškozených kontejnerů může být účinným způsobem, jak prodloužit jejich životnost. Místní i mezinárodní společnosti specializující se na opravy takových zařízení jsou schopny efektivně odstraňovat případné škody, a tak je znovu používat. Díky tomu mohou kontejnery, které se zdály zbytečné, znovu využít v různých oblastech hospodářství, místo aby končily na skládkách.

 

Využití a recyklace starých kontejnerů je důležitou ekologickou činností

Cirkulární ekonomika, tedy zpracování odpadů a druhotných surovin k opětovnému využití, je dnes nejen trendem, ale i nutností, která se týká činnosti každé firmy bez ohledu na její velikost či rozsah. Aby bylo možné plně realizovat myšlenku oběhového hospodářství, musí výrobci nejen navrhovat ekologicky šetrné produkty z ekologických materiálů, ale také plánovat celý jejich životní cyklus včetně fáze likvidace. V dnešní době jsou nesmírně důležité jakékoli akce zaměřené na obnovu a recyklaci již nepoužívaných věcí. Výrobci a podniky by proto měli věnovat pozornost surovinám, ze kterých jsou jejich produkty vyrobeny, stejně jako způsobu jejich výroby a jejich konečnému osudu. Tímto způsobem, místo aby končil na skládkách, lze odpad recyklovat a znovu použít.

Kontejnery jsou velkorozměrové produkty, jejichž nadměrné hromadění v prostorách pro skladování odpadu (když jsou již zničené nebo nevyužité) je vysoce nežádoucí. Jedním ze způsobů, jak se takovým situacím vyhnout, je proto sekundární využití materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, a také změna jejich funkčního účelu. Další formou „záchrany“ kontejnerů, aby se z nich nestaly jen obyčejné odpadky, je recyklace, tedy rozdělení celé konstrukce na jednotlivé materiály tak, aby bylo možné každý z nich zpracovat samostatně.

Péče o planetu je dnes klíčovou činností pro každého: výrobce, podnikatele, obyčejného člověka. Bez šetření přírodních zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů bude změna klimatu nevratná. Odpovědní jsou ale především výrobci, a tak se vyplatí ověřit, jaké proekologické aktivity realizují.

Nedávné záznamy